Jagttegn noter 2018

Lovgivning

 • Svar nej til alt med ringmærkning
 • Jagtretten følger brugsretten, medmindre andet er aftalt, så man kan godt forpagte jorden, men bevare jagtretten
 • Der må ikke drives jagt fra offentlig vej
 • Man skal mindst være 18 år for at drive jagt alene
 • Må to 17-årige drive jagt alene? Nej
 • Alle må udstoppe jagtbare arter til privat brug
 • Jagttegn forsikring gælder kun skader i forbindelse med jagt.
 • Der er ingen forsikring hvis man står på en mark og kaster lerduer og der sker en ulykke
 • Det er kun ved anskudt klovbærende vildt at man har pligt til at rekvirere schweisshundefører
 • Udfodring er ikke tilladt med nedskydning for øje (dvs. bruge lokkemad)
 • Det er lovligt at skyde trækkende ænder henover en foderplads
 • Svømmeænder, dykænder og gæs er de eneste der må skydes før solopgang

Udsætning af vildt og indsamling af æg

 • Fasan, agerhøns, grågæs må udsættes
 • Det er ikke lovligt udsætte nogen vildtarter i Danmark
 • De eneste æg der må indsamles er gråandeæg fra kunstige rugepladser og det kræver ikke jagttegn
 • Dog må der også indsamles æg fra ødelagte reder fra fasan, agerhøns og grågæs (de tre arter man også må udsætte)

Arealer

 • Der må ikke drives jagt på et sammenhængende areal på mindre end 1 hektar
 • Kun ejendommens ejer eller husstand må drive jagt på mindre end 5 hektar
 • Begrænsningen gælder ikke hvis der er indgået aftaler om at flere mindre arealer ligges sammen til mindst 5 hektar

Fælder

 • Max størrelse for fælder er 60 x 60 og 250 i længden
 • Ved mårhunde og ræv må åbningen være 60×60 og ved alt andet (fx mink, ilder og husmår) må åbningen max være 30×30
 • Fælder skal efterses morgen og aften
 • Fælder må ikke være gravet ned
 • Pattedyrsfælder skal være overdækket for oven og siden og der må gerne bruge lokkemad (kød og odsler)
 • Ved fælder til fugle må der ikke bruges kød og odsler, så der bruges æg. Fælden skal ikke være overdækket, så fuglene kan se lokkemaden
 • Fælder er kun til regulering

Kunstigt skjul og skydetårn

 • Sædet i et skydetårn må max være 5 meter over jorden
 • Skydestige skal mindst sættes 130 meter fra nabo, med mindre andet er aftalt
 • Ved skud på fugl må skjul/stige max være 0,5 meter over jorden!
 • Pattedyr må ikke skydes fra kunstigt skjul – ræve og klovbærende må dog skydes, men kun med riffel og kun fra skydetårn/stige
 • Der må aldrig sættes stige/tårn i skel
 • Minimumskrav til areal ved skydetårn er 0,5 ha

Dagjagter

 • Som udgangspunkt må der udlejes dagjagter på alle jagtbare arter
 • Dog ikke på andefugle, vadefugle og vandhøns (blishøne) med undtagelse af opdrættede gråænder og skovsnepper
 • Agerhøns og fasaner er hønsefugle og derfor må der gerne udlejes dagjagt

Fiskeriterritorum

 • Ved pramjagt skal man være 500 meter væk i byzoner
 • Ikke lovligt at skyde hare på fiskeri territorium
 • Man må kun stå op i en båd beregnet til havjagt, ikke på en pram
 • Man må kun stå op og skyde i en stor jagtbåd
 • Motorbådsjagt er oktober til januar.
 • Klovbærende og hare må ikke skydes på vandområde
 • Motorbåd er altid forbudt i ferskvand

Regulering

 • Mindst 18 år for at lave regulering
 • Der er ingen areal-krav ved regulering, kun ved jagt
 • Alle regulering af fugle kræver særskilt tilladelse
 • Pattedyr må reguleres uden tilladelse
 • Man skal være 50 meter fra andres huse
 • Ved regulering må hagl gerne falde ned i anden mands have
 • Der kan gives tilladelse til at regulere husskade og krage med skydevåben og fælder 1. februar til 15. april – ikke hele året
 • Bue og pil må aldrig bruges til regulering

Salg af nedlagt vildt

 • Der må handles med alle jagtbare pattedyr hele året
 • Derudover må der handles med 10 fuglearter
  • Grågås
  • Canadagås
  • Nilgås
  • Gråand
  • Krikand
  • Fasan
  • Agerhøne
  • Ringdue
  • Skovsneppe

Jægerhåndværk

 • Hvad hedder den tale man holder ved jagtens start? Parolen = velkomsttale
 • Man bør altid afholde vildtparade?
 • Altid tjek indvolde for sygdomstegn
 • Sikkerhedsvinkel på 40 grader skal være overholdt ved jagtsituation
 • Ved maveskud skal man være opmærksom på hygiejne
 • Man bærer skudt and i halsen
 • Max 2 skud pr. pattedyr og 3 skud pr. fugl
 • Siddende med skydestok er bedst
 • Hvis jagtejer ikke er med, er det ham der har anskudt der har ansvaret
 • Der nedlægges flere råvildt end kronvildt og dåvildt
 • Det er ikke jagtetisk forsvarlig at skyde mere end 1 stykke kronvildt om året på arealer under 50 ha
 • Man kan skyde 40% af agerhøns ned til 6-7 stykker
 • Ved fasaner skydes kokke, men ike høns
 • Bakterievækst ophører ved 8 grader
 • Klovbærende vildt skal hurtigst muligt nedkøles til 7 grader
 • Småvildt: 4 grader
 • Stryg urin af haren
 • Man skal ikke tage skindet af en hare, det er indvoldene der skal ud
 • Vildt bør hænges i 40 graddage. 4 grader = 10 dage
 • Vildsvin skal altid undersøges for takiner
 • Jæger uden vildthygiejne kursus må kun sælge 15 stykker vildt og 500 stykker småvildt til detailsalg eller bekendtskaber
 • Råvildt aflives med kniv to fingre bagved ørerne (lammer centralnervesystemet)

Afskydning

 • Skyd altid afkom før moderdyr, hvis de går sammen
 • Det er ikke etisk korrekt at skyde en ræv i hovedet
 • Ved bestand i balance, må man skyde 33% og 50% af dem vi skyder skal være lam.

Jagtformer

 • Klapjagt og drivjagt er med hagl
 • Trykjagt er riffel på klovbærende
  • Jægerne står på post
  • Ingen hund

Vildtpleje

 • Flere agerhøns = mindre skov og flere åbne områder
 • Kan mange krager i et område betyde nedgang i agerhøns? Ja
 • Ønsker vi at reducere bestanden, skal der skydes flere rå og lam.
 • Græsstriber er gode
 • Hvis fodring, så skal man starte fodring i august og blive ved hele vinteren!
 • Enten fodrer man hele året eller slet ikke
 • Vildtstriber kan gavne bestanden af hønsefugle
 • Vildtstriber for agerhøns er bedst ved marken, ikke tæt ved skov
 • Barjordstriber gavner agerhøns
 • Natura 2000 er for at beskytte dyr og planter
 • Natura 2000 er naturbeskyttelsesområder, nogle kan være fredet for jagt
 • Biotoper for agerhøns skal være billebanker, insektvolde og vildtager – ikke skov
 • Normalt bruges konsorten hvede til vinterfodring af hønsefugle – ikke havre

Søer

 • 1/3 af selve søen anligges med en min. dybde på 150 cm
 • 1/3 skal være lavere vand
 • 1/3 skal være overgang
 • Man må ikke ændre på søer der er større end 100 m2

Biologi

 • Kraftig formering = høj dødelighed

Monogame:

 • Agerhøns
 • Ringduer
 • Kragefugle
 • Gæs
 • Ænder
 • Rovfugle

Polygame:

 • Alt klovbærende
 • Vildsvin
 • Fasan
 • Hare

Pattedyr

 • Bæver har bred hale og er fredet
 • Råvildt og husmår der har forlænget drægtighed
 • Fasan yngler som 1 årig
 • Grågæs yngler som 3 årig
 • Ederfugl yngler som 3 årig
 • Ræven parrer sig januar-februar
 • Føder ræv normalt i marts-april? Ja, de lever af andre, så de får unger tidligt
 • Ræven føder 4-6 hvalpe 1 gang om året
 • Husmår føder 2-4 hvalpe 1 gang om året
 • Hare føder 2-4 kuld unger om året med 2-4 killinger per kuld
 • Ringduer lægger 2 æg og får flere kuld om året
 • Agerhøns: 10-20 æg i snit (ikke 5-10 eller 20-30)
 • Agerhøns lever ikke i skovområder
 • Agerhøns kan yngler som 1 årig
 • Hare har størst formeringskapacitet
 • Hjortevildt er drøvtyggende
 • Vildsvin er ikke drøvtygger
 • Råvildt kan angribes af svælgbremser
 • Husmår er ikke en inversiv art
 • Husmår gult bryst
 • Skovmår hvidt bryst
 • Husmår er nataktiv
 • Mink er dagaktiv
 • Alt hjortevildt skifter pels sommer/vinter
 • Haren føder 2-4 killinger
  • Yngelpleje er sparsom (kun 1 gang i døgnet kan der dies)
 • Råvildt: brunst juli/august – 2 lam i maj/juni
 • Kronvildt: Brunst september/oktober – 1 lam i maj/juni
 • Dåvildt: Brunst oktober/november – 1 lam i maj/juni
 • 7/8, 9/10, 10/11
 • Vildsvin føder 3-7 grise
 • En flok kronvildt = Rudel
 • En flok råvildt = spring
 • En flok vildsvin = Rotte
 • Mårhund, vaskebjørn, mink, sumpbæver, bisamrotte er invasiv
 • Mink er mørkebrun ikke sort
 • Mink er den eneste som er ensfarvet
 • Der er lige mange dåvildt og kronvildt
 • Flest råvildt
 • Kronvildt
  • Hind har lang snude
  • Spejl går op på ryggen
 • Dåvildt
  • Halen er sort i bredden
  • Parrer sig som den eneste i oktober-november
 • Sika
  • Tynd hvid sort stribe på halen

Fugle

 • Sølvmåger kan spise mange æg fra andre arter? De er altædende
 • Dykænder løber hen af vandet (ude på havet med masser af plads)
 • Svømmeænder letter fra vandoverfladen (mindre søer)
 • Fiskeørn er helt hvid under.
 • Tårnfalk hun og spurvehøg har stor forskel på ryggen!
 • Rørhøg har helt lyst hoved og sorte vingespidser
 • Spurvehøg og duehøg kan ikke kombineres
 • Tårnfalk er rødlig – han har blålig kalot
 • Kolonirugere:
  • Ederfugl
  • Sølvmåge
  • Skarv
 • Råger
 • Knortegås og kortnæbbet gås yngler ikke i DK – resten gør! (KK)
 • Canada gås har sort hoved og hals med hvidt under hagen
 • Viben/hjejlen er svær at skelne i flugt
 • Viben har brede M-formede vinger i flugt – det har hvidklire og stor regnspove ikke
 • Toppet skallesluger vs. stor skallesluger er svære – lange tynde spredte er en toppet
 • Bramgås har hvidt ansigt
 • Knortegås har hvide pletter på siden af halsen
 • Amerikansk skarveand han har blåt næb som den eneste and
 • Dykænder lever af muslinger
 • Sildemåge har mørke vinger og gullige ben
 • Nilgås er invasiv (og det er den eneste invasive gås)
 • Gråand er en svømmeand
 • Fasan og agerhøns kyllinger lever af dyrisk føde – voksne af planteføde
 • Allike er kun grå i nakken – gråkrage på ryg og underside

Sygdomme

 • Skabsmiddel overføres let til hunde og kan overføres til mennesker
 • Hunde skal behandles med shampoo og dyrlæge
 • Hunde skal vaccineres for hvalpesyge og hundesyge
 • Råvildt er plaget af pelslus (giver hårtab sidst på vinteren)
 • Stor bestand giver flere sygdomme, pga. mangel på mad og dermed dårligere imunforsvar
 • Man kan spise råvildt med svælgbremser
 • Råvildtssyge – dyrene skider sig ihjel – sker ved for stor bestand
 • Borelia overføres ved flåt bid
 • Ubehandlet kan give lammelser
 • Skal behandles med pencilin
 • Kan give hjernehindebetændelse
 • I Sverige bør man være vaccineret
 • Skift derfor jagttøj hurtigt og tjek hjortevildt grundigt, da de ofte er ramt

Jagttider

 • Er der jagttid på vaskebjørn? Ja, inversiv art, max jagttid
 • Der er jagttider på alt med klove, også muffloer
 • Jagt på grægæs og krikand skal udlejes mindst 1 år
 • Vildtarter uden jagttid er fredet hele året
 • Svømmeænder, dykænder og gæs må skydes 1,5 time før/efter solnedgang

September – December

 • Svømmeænder (samt januar på fiskeriterritorium)

Oktober – Januar

 • Dykænder

September – Januar

 • Gæs
 • Blishøne
 • Sikahjort
 • Mufflonvædder
 • Vildsvin orne
 • Ræv
 • Husmår

16/9 til 15/10

 • Agerhøne

Oktober – December

 • Fasanhøne

Oktober til januar

 • Fasanhane
 • Sikahind og kalv
 • Råvildt
 • Mufflonfår og lam
 • Vildsvin so og grise

Råbuk:

 • 16/5 til 15/7
 • Kronkalv må skydes i februar

Fredede arter

Rovdyr:

 • Grævling
 • Skovmår
 • Ilder
 • Lækat
 • Brud
 • Odder
 • Sæler

Andefugle:

 • Knortegås
 • Bramgås
 • Dværggås
 • Ederfugl hun
 • Amerikansk skarveand (selvom den er invasiv)
 • Gravand
 • Rødhovedet and
 • Alle skalleslugere
 • Svaner

Andre:

 • Skarver
 • Fiskehejre
 • Rovfugle
 • Ugler

Vandhøns:

 • Grønbenet rørhøne
 • Der er jagttid på blishøne

Vadefugle – alle undtagen:

 • Skovsneppe
 • Dobbeltbekkasiner

Gnavere:

 • Egern

Måger:

 • Alle måger er fredet

Duer:

 • Huldue fredet
 • Ringduen har ikke jagt i september, først i november

Kragefugle:

 • Ravn
 • Skovskade
 • Råge
 • Allike

Våben

 • Våben med ikke ligge lukket i en båd
 • Jagtriffel med fastmonteret støtteben er lovligt
 • Skal gevær være i hylster når man cykler til jagt? Ja!
 • Kan sne i et geværløb være årsag til løbssprængning? Ja!
 • Der findes kombinationsvåben med både hagl og riffel
 • Drilling: 2 hagl og 1 riffel
 • Bockbuchsflinte: 1 hagl og 1 riffel (over/under)
 • Buchsflinte: 1 hagl og 1 riffel (side-by-side)
 • 22LR er standard salonriffel og derfor er sikkerhedsafstand 2000 meter. Magnum er 3000 meter.
 • Projektiler kan ændre retning hvis det rammer en gren
 • Klovbærende skal skydes med ekspanderende blødnæset
 • 3-5000 kilo er trykket ved riffel
 • Trykket ved hagl er 600-900 kilo
 • 400 meter/sekund for hagl (også kaldet V0)
 • 1000 meter/sekund for riffel
 • Der skal cirka 2 kilo tryk ved aftrækkeren på hagl
 • Der anvendes 65, 70, 76, 89 mm kammerlængde til jagt
 • Råvildt må skydes med bue og pil fra skydestige
 • Hagl indskydes på 35 meter med gruppe 7 hagl
 • Ejektoren er oftest indbygget i forskæftet
 • Salonriffel kan fås i forskellige længder: Short, long rifle og magnum
 • Slagstykkerne spændes ved hjælp af spændestængerne når bøssen åbnes
 • Snellen på jagtriflen er en aftrækkermekanisme. Når den er spændt står aftrækkeren meget let. Bør først spændes lige før skud.
 • Bundstykket på en riffel behøver ikke at blive fjernet, når det står i godkendt våbenskab
 • Jagtrifler kan være forsynet med halvskæfte eller fuldskæfte
 • Kaliber 12 er den størst lovlige. 10 er ulovlig
 • Må bruge ned til kaliber 36, som er den mindste
 • Den mest almindelige er kaliber 12 med 70 mm kammerlængde
 • De to løb falder sammen på 35 meters afstand

Ammunition

 • Alt salon våben har rand-tænding
 • Haglgevær og riffel har centraltænding
 • Hvad er sikkerhedsafstand for 2,5 mm? 250 meter!
 • Luftgevær med 4,5 mm til jagt? Nej, det skal være 5,5 mm med 200 meter/sekund
 • Spættet sæl skal skydes med ekspanderende
 • Større end råvildt, må ikke skydes med hagl
 • Haglpatroner er normalt lukket med stjernelukning. Slutskive er mindre udbredt
 • Max 2 patroner i haglgevær halvautomatisk
 • Det er lovligt at skyde ræv med fuldkappet (ikke-ekspanderende) riffel
 • Hagl 5 er 3 mm, dvs. 300 meters sikkerhedsafstand.
 • 3 grams kugle er forbudt, det skal være minimum 3,2 gram til råvildt
 • Krudtet i en riffelpatron er normalt udformet som stangkrudt eller rørkrudt – ikke bladkrudt
 • Blyhagl er forbudt
 • Chokvirkning er størst ved bevægelse

Trangboring

 • Fuld = 1/1
 • Derefter 1/2, 1/3, 1/4
 • Jo mere trangboring, jo mindre diameter ved udmundingen (fuld er derfor mindste diameter)
 • Jo flere stjerner, jo mere åbent er våbnet
 • Trangboring med fuld har 17mm ved udmundingen

Vildt grupper

Gruppe 1: Kronvildt, dåvildt, sika, muflon, vildsvin, spættet sæl

 • 9 gram E100/2700
 • 10 gram E100/2200

Gruppe 2: Råvildt

 • 3,2 gram E100/800
 • Kaliber 12-20

Gruppe 3: Ræv, hare, gås, vaskebjørn, mårhund, sumpbæver og skarv

 • E100/175
 • Kaliber 12-20

Gruppe 4: Ænder, måger, husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle og blishøne

 • E0/150
 • Kaliber 12-20

Gruppe 5: Kragefugle, vadefugle, duer

 • V0/200 m/s
 • 5,5 mm luftgevær
 • Alle haglkalibre

Hunde

 • Anstandsjagt med riffel kræver ikke apporterende hund
 • Apportering = når hunden henter det nedlagte vildt
 • Ikke hund med til riffel og klovbærende, men til fasan